مشاوره

  • مشاوره

    واقعیت آن است که بازرسی عیوب را برطرف نمی کند و بهترین راه حل برای رفع عیوب، «استانداردسازی» است. استانداردسازی، تدوين مراحل مختلف توليد را امكانپذير مي سازد. استاندارد کردن رویه های کاری و ساماندهی فعالیت های یک شرکت از مهمترین بخش هایی است که باید در سازمان ها و شرکت ها برای اجرای درست […]